A HOUSE TO LIVE
A PLACE TO LEARN

Jesteśmy w Oświęcimiu, żeby przypominać o Auschwitz. Żeby przekonywać, że musimy wyciągać wnioski z przeszłości. Pokazujemy, że Oświęcim może być miejscem spotkań, pojednania i zrozumienia. Jesteśmy w Oświęcimiu, żeby Auschwitz się nie powtórzył.

Wprowadzenie

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 przepisów RODO, sprawdź co warto wiedzieć o przetwarzaniu danych osobowych w Fundacji Na Rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu.

Administratorem danych osobowych jest:

 • oznaczenie przedsiębiorcy: Fundacja Na Rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży
 • w skrócie Fundacja
 • adres przedsiębiorcy: ul. Legionów 11, 32-600 Oświęcim, Polska
 • numery ewidencyjne: NIP: 549-10-03-096, REGON: 070467002

W jakim celu przetwarza się dane?

 • w celu prawidłowej realizacji umów sprzedaży towarów znajdujących się w ofercie MDSM lub usług powiązanych ze sprzedażą, obejmujących również proces dostawy zakupionego towaru;
 • w celu przeprowadzenia postępowań z tytułu rękojmi za wady, gwarancji lub innych przypadków niezgodności towaru z umową;
 • w celu prawidłowej ochrony, zarządzania i obsługi kont klienta w systemie teleinformatycznym Fundacji,
 • w celu zapewnienia bezpieczeństwa zawieranych z Fundacją umów sprzedaży lub świadczonych przez Fundację lub strony trzecie usług powiązanych ze sprzedażą;
 • w celu prowadzenia przez Fundację działań nakierowanych na podnoszenie poziomu jakości oferty towarowej lub poziomu świadczenia usług;
 • w celu organizacji przez Fundację programów lojalnościowych, konkursów, akcji promocyjnych lub innych działań marketingowych;
 • w celu jak najlepszego dopasowania do preferencji klientów reklam lub ofert o charakterze marketingowym, w tym przy użyciu technik zautomatyzowanego przetwarzania lub profilowania;
 • w celu obsługi zgłoszeń, kierowanych do Fundacji;
 • w sytuacjach, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń dotyczących Fundacji;
 • w celu prowadzenia działań marketingowych wykonywanych za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji jak i w formie marketingu bezpośredniego.

Do kogo wnieść skargę?

Wszelkie skargi związane z przetwarzaniem przez Fundację danych osobowych należy wnosić do Urzędu Ochrony Danych Osobowych :

 • adres URL: www.uodo.gov.pl
 • adres pocztowy: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 • e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl
 • infolinia: +48 606 950 000

Okres przechowywania danych

Fundacja przechowuje dane osobowe:

 • przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) i c) RODO do dnia upływu najodleglejszego terminu wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności podatkowych, rachunkowych lub z tytułu odpowiedzialności cywilnoprawnej;
 • przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) i f) RODO, w tym dla celów związanych z działalnością marketingową, do dnia zaprzestania prowadzenia działalności przez MDSM, lub do dnia wycofania zgody na przetwarzanie bądź złożenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania w zależności od tego, które nastąpi wcześniej.

Fundacja przechowuje dane osobowe, aby:

 • wykonać umowę
 • podjąć działania na żądanie osoby, której dane dotyczą, jeszcze przed zawarciem umowy
 • wypełnić ciążący na Fundacji obowiązek prawny

Na jakiej podstawie prawnej wykonuje się przetwarzanie?

 • Fundacja przetwarza dane osobowe, bowiem jest to konieczne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, jeszcze przed zawarciem umowy (w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit b) RODO);
 • przetwarzanie wynika również z ciążących na Fundacji obowiązków prawnych np. dla celów podatkowych lub z tytułu odpowiedzialności za produkt wadliwy (w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit c) RODO);
 • przetwarzanie jest ponadto niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Fundacji (w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit f) RODO);
 • Fundacja, przetwarza także dane w wyniku dobrowolnej zgody osoby zainteresowanej (w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit a) RODO).

Jakimi uprawnieniami dysponuje osoba, której dane przetwarza Fundacja?

W zależności od podstawy prawnej, na mocy której Fundacja przetwarza dane osobowe, osobie, której dane są przetwarzane przysługują wybrane z następujących uprawnień:

 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych, które może być złożone w dowolnym momencie;
 • prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • prawo do przeniesienia danych do wskazanego administratora;
 • prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
 • prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym informacji dotyczących:
  • danych posiadanych przez Fundację
  • celu i sposobu przetwarzania
  • odbiorców, którym zostały udostępnione dane
  • źródła pochodzenia danych, jeżeli nie zostały one zebrane przez Fundację

Kto, poza Fundacją, może uzyskać dostęp do danych osobowych?

Fundacja udostępnia dane osobowe podmiotom przetwarzającym oraz stronom trzecim w zakresie, jaki jest niezbędny do prawidłowej organizacji prowadzonej działalności. Powyższe oznacza, że dostęp do danych mogą otrzymać również podmioty świadczące usługi wspomagające proces promocji, sprzedaży lub świadczenia usług przez Fundację, w tym przy wykorzystaniu narzędzi automatycznych. Każdorazowo jednak udostępnianie odbywa się wyłącznie w ramach przysługujących Fundacji uprawnień, a także w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne (umowy).

Dane osobowe mogą być również przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W każdym z takich przypadków stosowane są odpowiednie zabezpieczenia w postaci stosownych klauzul umownych.

Upoważnione, właściwe organy w ramach nadanych im uprawnień mogą również uzyskać dostęp do przetwarzanych przez Fundację danych.

Powrót